Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Powiecie Trzebnickim
projekt realizowany przez:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Kościuszki 10
55-100 Trzebnica
tel. 71 387 05 96

O projekcie słów kilka

PCPR w Trzebnicy w 2012 r. kontynuował realizację projektu systemowego – „Wparcie osób  zagrożonych wykluczeniem społecznym w powiecie trzebnickim”. Niniejsze działania projektowe realizowane były w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Uczestnikami projektu była niezwykle aktywna i chętna do ustawicznego kształcenia grupa 50 osób z różnymi stopniami i rodzajami niepełnoprawności w wieku aktywności zawodowej oraz 12 usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych
i rodzin zastępczych.

Główną ideą projektu jest aktywizacja zawodowa osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji życiowej, która może się stać przyczyną ekskluzji społecznej tych osób. Celem wszystkich osób zaangażowanych w działania projektowe jest udzielanie wsparcia oraz niedopuszczenie do negatywnych zjawisk marginalizacji i izolacji adresatów projektu.

PCPR w Trzebnicy realizuje swoje zadania poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji i umiejętności społecznych uczestników projektu. Jesteśmy pewni, że osoby niepełnosprawne oraz usamodzielniający się wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych poprzez uczestnictwo w Treningu Kompetencji Społecznych, wzięcie udziału w spotkaniach z doradcami zawodowym oraz w licznych, dostosowanych do potrzeb i zainteresowań tych osób kursach i szkoleniach, (przeprowadzono około 30 różnych kursów i szkoleń zawodowych)  zdobyli atrakcyjne umiejętności zawodowe i społeczne które przełożą się w widoczny sposób na ich poczynania zawodowe.